Comunicat tichete educationale

Social

Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția de Asistență Socială, a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic  vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal  al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

  • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Calarasi;
  • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei ;
  • să facă dovada înscrierii copilului la școală în ciclurile primar și gimnazial.
  • pentru copii prescolari, venitul net lunar pe membru de familie sa fie mai mic de 248 lei si sa fie inscris in invatamantul prescolar.

Pentruanul şcolar 2020-2021 cererile tip se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Călărași, str. Progresul, nr. 23, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele actele doveditoare:

  • acte de identitatealepărinților/repezentantuluilegal ( în original și copie);
  • documente din care rezultăcalitatea de reprezentantlegal, în original și copie, dupăcaz (hotărârejudecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispozițiaconducătoruluiDirecțieiGenerale de AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului/ hotărâreainstanței de judecatăpentrumăsuraplasamentului, hotărâreajudecătorească  de instituire a tutelei/ dispozițiaautoritățiitutelare, potrivitlegii ) ;
  • certificatele de nașterealecopiilor (original și copie) ;
  • iîn original și copie ( dupăcaz) ;

Precizămcă, pentrubeneficiarii de venitminimgarantatconformLegii nr. 416/2001cumodificărileșicompletărileulterioareprecumșipentrubeneficiariiprevederilorLegii nr. 277/2010privindalocațiapentrususținereafamiliei, republicată, cumodificărileșicompletărileulterioare, ce se regăsescînevidențeleDirecției de AsistențăSocială ,tichetele sociale pesuportelectronicpentrusprijineducațional se acordăpebazalistelorîntocmiteînconformitatecuprevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza pana la 14.09.2020, urmând ca Direcia de Asistență Socială să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Calarasi până la data de 15.09.2020.

Direcția de Asistență Socială are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Calarasi, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menționămcăsuma de bani de petichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe bazaactului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizatenumai înanumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cuaceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele 0242/313151.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns